Phát hiện nhiều cứ liệu mới về gốm cổ Chăm Pa Bình Ðịnh

Phát hiện nhiều cứ liệu mới về gốm cổ Chăm Pa Bình Ðịnh

Phát hiện mới tại di chỉ Gò Cây Me

Phát hiện mới tại di chỉ Gò Cây Me

Phát lộ tháp Chăm có mặt bằng di tích đầy đủ nhất

Rong ruổi gốm Vijaya

Rong ruổi gốm Vijaya

10 phát hiện khảo cổ Việt Nam nổi bật nhất 2017

10 phát hiện khảo cổ Việt Nam nổi bật nhất 2017

Khai quật được 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me, Bình Định

Khai quật được 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me, Bình Định

Khai quật được 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me, Bình Định

Khai quật được 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me, Bình Định

Tìm thấy khoảng 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me ở Bình Định

Tìm thấy khoảng 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me ở Bình Định

Thợ cả gốm Chăm Bình Định là người Thăng Long?

Thợ cả gốm Chăm Bình Định là người Thăng Long?

Gốm cổ Bình Định-Vương quốc Vijaya và kinh đô Thăng Long – Đại Việt

Gốm cổ Bình Định-Vương quốc Vijaya và kinh đô Thăng Long – Đại Việt

Gốm cổ Bình Định – Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long – Đại Việt (thế kỷ 11 – 15)

Gốm cổ Bình Định – Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long – Đại Việt (thế kỷ 11 – 15)

Lần đầu tiên phát hiện khuôn in hoa văn hình rồng trên gốm cổ Bình Định

Lần đầu tiên phát hiện khuôn in hoa văn hình rồng trên gốm cổ Bình Định

Tìm thấy bình gốm cổ có minh văn

Tìm thấy bình gốm cổ có minh văn