Người dùng Facebook chuẩn bị trải nghiệm tính năng xóa lịch sử

Người dùng Facebook chuẩn bị trải nghiệm tính năng xóa lịch sử

Facebook sẽ tung tính năng xóa lịch sử truy cập cuối năm 2019

Facebook sẽ tung tính năng xóa lịch sử truy cập cuối năm 2019

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập vào cuối năm nay