Starbucks phải gắn nhãn cảnh báo ung thư lên cà phê bán tại California

Starbucks phải gắn nhãn cảnh báo ung thư lên cà phê bán tại California

Bang California yêu cầu các hãng cà phê, bao gồm Starbucks, phải thêm cảnh báo ung thư cho khách hàng

Bang California yêu cầu các hãng cà phê, bao gồm Starbucks, phải thêm cảnh báo ung thư cho khách hàng

Starbucks và các hãng cà-phê bị buộc dán nhãn cảnh báo ung thư

Buộc cà phê Starbucks phải dán nhãn cảnh báo ung thư

Buộc cà phê Starbucks phải dán nhãn cảnh báo ung thư

Starbucks và một số hãng cà phê chứa chất gây ung thư?

Starbucks và một số hãng cà phê chứa chất gây ung thư?

Cà phê Starbucks bị buộc dán nhãn cảnh báo ung thư ở California

Cà phê Starbucks bị buộc dán nhãn cảnh báo ung thư ở California

California: Dán nhãn gây ung thư cho cà phê

California: Dán nhãn gây ung thư cho cà phê

Bán cà phê ở Cali phải dán nhãn cảnh báo nguy cơ bị ung thư

Bán cà phê ở Cali phải dán nhãn cảnh báo nguy cơ bị ung thư