Lễ đặt hoa bên Tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk

Lễ đặt hoa bên Tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk

Kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước tại Nga

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Nga

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Nga

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Ekaterinburg (Nga)

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Ekaterinburg (Nga)

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Ekaterinburg, LB Nga

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Ekaterinburg, LB Nga

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Nga

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Nga

Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk (LB Nga)

Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk (LB Nga)