Thầy giáo tôi - Giáo sư Gueorgy Anastasov Kimenov

Thầy giáo tôi - Giáo sư Gueorgy Anastasov Kimenov

Với cả gia đình Kimenovi, tôi không phải đồng bào, không phải đồng hương nhưng đã từng coi nhau như ruột thịt.