Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn qua ảnh

Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn qua ảnh

Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn qua ảnh

Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn qua ảnh

Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh

Di sản quy hoạch trung tâm hành chính đầu tiên ở Sài Gòn

Di sản quy hoạch trung tâm hành chính đầu tiên ở Sài Gòn

Vẻ tráng lệ của Dinh Toàn quyền Đông Dương một thế kỷ trước

Vẻ tráng lệ của Dinh Toàn quyền Đông Dương một thế kỷ trước

Vẻ tráng lệ của Dinh Toàn quyền Đông Dương một thế kỷ trước

Vẻ tráng lệ của Dinh Toàn quyền Đông Dương một thế kỷ trước

Ngắm Hà Nội xưa trong sách hướng dẫn du lịch năm 1919

Ngắm Hà Nội xưa trong sách hướng dẫn du lịch năm 1919