'Quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm' để hoàn thành các mục tiêu đề ra

'Quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm' để hoàn thành các mục tiêu đề ra

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn tri ân các gia đình chính sách tại Bắc Ninh

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn tri ân các gia đình chính sách tại Bắc Ninh

Tri ân những con người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

Tri ân những con người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả và không chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả và không chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Chủ động tạo cơ chế, chính sách cho nông thôn mới phát triển

Chủ động tạo cơ chế, chính sách cho nông thôn mới phát triển

Đồng bào Khmer chung sức, chung lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng bào Khmer chung sức, chung lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc