Vừa kiểm nghiệm phương án, vừa rèn giũa cán bộ

Vừa kiểm nghiệm phương án, vừa rèn giũa cán bộ

Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Nam trong tình hình mới

Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Nam trong tình hình mới

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Hà Giang

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Hà Giang

Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại tỉnh Sóc Trăng

Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại tỉnh Sóc Trăng

Toàn quân triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và rèn luyện kỷ luật

Toàn quân triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và rèn luyện kỷ luật

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng khu vực phòng thủ

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV