'Thể chế, thể chế và thể chế'

'Thể chế, thể chế và thể chế'

Việt Nam thuộc về nhóm các nước Đông Nam Á, nhưng về mặt văn hóa, chúng ta lại thuộc về các nước Đông Bắc...