Phụ nữ tại nơi làm việc: Nỗ lực hướng tới bình đẳng giới

Phụ nữ tại nơi làm việc: Nỗ lực hướng tới bình đẳng giới

Kinh tế xanh tạo 24 triệu việc làm mới

Kinh tế xanh tạo 24 triệu việc làm mới

Cơ hội việc làm trong nền kinh tế xanh

Cơ hội việc làm trong nền kinh tế xanh

Nền kinh tế xanh sẽ mở ra 24 triệu cơ hội việc làm

Nền kinh tế xanh sẽ giúp tạo ra 24 triệu việc làm

Nền kinh tế xanh sẽ giúp tạo ra 24 triệu việc làm

Trên thị trường lao động, phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn nam giới

Trên thị trường lao động, phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn nam giới

Lấp 'hố sâu' bất bình đẳng việc làm giữa nam và nữ

Lấp 'hố sâu' bất bình đẳng việc làm giữa nam và nữ

Nữ giới ít có cơ hội tham gia thị trường lao động hơn nam giới

Nữ giới ít có cơ hội tham gia thị trường lao động hơn nam giới

Phụ nữ vẫn lép vế, chịu thiệt trong cơ hội việc làm

Phụ nữ vẫn lép vế, chịu thiệt trong cơ hội việc làm

Chỉ 48,5% phụ nữ trên toàn cầu có việc làm

Chỉ 48,5% phụ nữ trên toàn cầu có việc làm

Phụ nữ toàn cầu vẫn đối mặt bất bình đẳng việc làm

Phụ nữ toàn cầu vẫn đối mặt bất bình đẳng việc làm

Phụ nữ ít có cơ hội việc làm hơn nam giới

Phụ nữ ít có cơ hội việc làm hơn nam giới

Nữ giới vẫn ít cơ hội tiếp cận thị trường lao động hơn nam giới

Nữ giới vẫn ít cơ hội tiếp cận thị trường lao động hơn nam giới

Phụ nữ có nhiều nguy cơ thất nghiệp hơn nam giới

Phụ nữ có nhiều nguy cơ thất nghiệp hơn nam giới