Ngôi làng hàng trăm năm lưu giữ nghề truyền thống giấy Bản

Ngôi làng hàng trăm năm lưu giữ nghề truyền thống giấy Bản

Người Dao ở tỉnh miền núi Hà Giang là tộc người duy nhất không sử dụng vàng mã bán ngoài chợ để làm lễ cúng...