Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Cần quy định thêm trách nhiệm của hội đồng Kiến trúc quốc gia

Dự thảo Luật Kiến trúc: Băn khoăn vì mục tiêu chưa rõ

Dự thảo Luật Kiến trúc: Băn khoăn vì mục tiêu chưa rõ

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: - Cần quy định chặt chẽ về quy trình thẩm định, thi công, hậu kiểm đối với các công trình mang đậm yếu tố truyền thống

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về Luật Kiến trúc

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về Luật Kiến trúc

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh

Tuần này Quốc hội xem xét việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục

Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba thảo luận về kinh tế-xã hội

Tuần đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đạt nhiều kết quả quan trọng

Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Kiến trúc

Rà soát kỹ để quản lý kiến trúc theo hướng mang tính đại diện và đáp ứng sự phát triển

Quốc hội xem xét dự án Luật Kiến trúc

Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông