Chống đói nghèo để bảo đảm quyền con người

Chống đói nghèo để bảo đảm quyền con người

Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người ra đời cách đây 70 năm đã nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa tình...