Làm gì để điện ảnh Đà Nẵng cất cánh!

Làm gì để điện ảnh Đà Nẵng cất cánh!

* Đại hội đã bầu ra BCH mới do ông Trà Xuân Phương làm Chủ tịch Hội Điện ảnh Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2018-2023)