Chủ động tiến công và ngăn chặn, kìm chân địch

Chủ động tiến công và ngăn chặn, kìm chân địch

Lần gặp cuối với nhà nghiên cứu Dương Danh Dy

Lần gặp cuối với nhà nghiên cứu Dương Danh Dy

Xây dựng bộ đội chủ lực trong lực lượng vũ trang những ngày đầu độc lập

Xây dựng bộ đội chủ lực trong lực lượng vũ trang những ngày đầu độc lập

Tổ chức, sử dụng lực lượng hiệp đồng tác chiến hiệu quả

Tổ chức, sử dụng lực lượng hiệp đồng tác chiến hiệu quả

Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến chiến dịch

Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến chiến dịch

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Lập kho trên xe cơ động

Tổ chức, sử dụng lực lượng vận chuyển sáng tạo chi viện chiến lược

Tổ chức, sử dụng lực lượng vận chuyển sáng tạo chi viện chiến lược

Tạo ưu thế binh hỏa lực 'đánh chắc, tiến chắc'

Tạo ưu thế binh hỏa lực 'đánh chắc, tiến chắc'

Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng

Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng