Tẩy sạch 'bệnh tự kiêu, tự ái' trong cán bộ, đảng viên

Tẩy sạch 'bệnh tự kiêu, tự ái' trong cán bộ, đảng viên

Với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài 'Bệnh tự kiêu, tự ái' đăng trên Báo Sự Thật, số 102, ngày...