NSND Anh Tú được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú nhậm chức Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú nhậm chức Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức đảm nhận chức Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức đảm nhận chức Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

Bổ nhiệm NSND Anh Tú làm Phó giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

Bổ nhiệm NSND Anh Tú làm Phó giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức điều hành nhà hát kịch Việt Nam

NSND Anh Tú chính thức điều hành nhà hát kịch Việt Nam

NSND Anh Tú được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú được bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú được bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam