Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt...
Làng nghề cũng phải 4.0

Làng nghề cũng phải 4.0

Phát triển thị trường KH&CN phải gắn liền với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát triển thị trường KH&CN phải gắn liền với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Lương công nhân không đủ sống, lấy gì để sáng tạo?

Lương công nhân không đủ sống, lấy gì để sáng tạo?

Định vị làng nghề trong Cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỳ II: Tìm giải pháp phát triển bền vững

Định vị làng nghề trong Cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỳ II: Tìm giải pháp phát triển bền vững

Chìa khóa thành công cho nữ doanh nhân trong kỷ nguyên số

Chìa khóa thành công cho nữ doanh nhân trong kỷ nguyên số

Nhiều thách thức quanh câu chuyện tự động hóa 4.0

Bài 3: Giáo dục - chìa khóa phát triển nguồn nhân lực

Các doanh nghiệp Việt Nam đón chờ CMCN 4.0 một cách tích cực

Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13-10: Doanh nghiệp thích ứng với thời cuộc 4.0

Giải pháp thích ứng CMCN 4.0