Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi hoạt động kế toán, kiểm toán

Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi hoạt động kế toán, kiểm toán

Nông nghiệp 4.0: Phải làm công nghệ trước

Nông nghiệp 4.0: Phải làm công nghệ trước

Thị trường trong nước 'khát' thực phẩm sạch

Thị trường trong nước 'khát' thực phẩm sạch

Quản trị đại học tinh gọn tại Việt Nam trong thời 4.0

Quản trị đại học tinh gọn tại Việt Nam trong thời 4.0

Phát triển thị trường KH&CN phải gắn liền với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát triển thị trường KH&CN phải gắn liền với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục

Tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục

Nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Dầu khí - ngành kinh tế có hàm lượng khoa học công nghệ cao

Dầu khí - ngành kinh tế có hàm lượng khoa học công nghệ cao

Giáo dục đại học cần thay đổi gì để đáp ứng bối cảnh mới?

Giáo dục đại học cần thay đổi gì để đáp ứng bối cảnh mới?

Lương công nhân không đủ sống, lấy gì để sáng tạo?

Lương công nhân không đủ sống, lấy gì để sáng tạo?

4.0 và thách thức an ninh mạng

4.0 và thách thức an ninh mạng

Dịch vụ ngân hàng bắt nhịp cùng cách mạng công nghiệp 4.0

Dịch vụ ngân hàng bắt nhịp cùng cách mạng công nghiệp 4.0

Cán bộ dân số cần làm gì trong công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0?

Cán bộ dân số cần làm gì trong công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0?

Nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập, xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập, xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Đẩy mạnh tính liên ngành, liên vùng trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh tính liên ngành, liên vùng trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiều thách thức quanh câu chuyện tự động hóa 4.0

Nhiều thách thức quanh câu chuyện tự động hóa 4.0

Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Làng nghề và cách mạng công nghiệp 4.0

Làng nghề và cách mạng công nghiệp 4.0

Bài 3: Giáo dục - chìa khóa phát triển nguồn nhân lực

Bài 3: Giáo dục - chìa khóa phát triển nguồn nhân lực

Các doanh nghiệp Việt Nam đón chờ CMCN 4.0 một cách tích cực

Các doanh nghiệp Việt Nam đón chờ CMCN 4.0 một cách tích cực

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc 'thay máu' khốc liệt của doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc 'thay máu' khốc liệt của doanh nghiệp

Công tác học sinh, sinh viên thời 4.0

Công tác học sinh, sinh viên thời 4.0

Công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Dạy nghề thời công nghệ số: Liên kết, hợp tác là sự sống còn

Dạy nghề thời công nghệ số: Liên kết, hợp tác là sự sống còn

Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13-10: Doanh nghiệp thích ứng với thời cuộc 4.0

Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13-10: Doanh nghiệp thích ứng với thời cuộc 4.0

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0

Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chú trọng phát triển công nghệ 4G/5G, tăng tỷ lệ sử dụng smartphone

Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chú trọng phát triển công nghệ 4G/5G, tăng tỷ lệ sử dụng smartphone

Giải pháp thích ứng CMCN 4.0

Giải pháp thích ứng CMCN 4.0

Gọi vốn có trọng tâm

Gọi vốn có trọng tâm

Ứng dụng công nghệ 4.0 để tăng tốc

Ứng dụng công nghệ 4.0 để tăng tốc

Việt Nam phải bắt nhịp tái cơ cấu kinh tế thời 4.0

Việt Nam phải bắt nhịp tái cơ cấu kinh tế thời 4.0

Việt Nam sẽ triển khai 5G trong thời gian sớm nhất để đáp ứng các nhu cầu về IoT

Việt Nam sẽ triển khai 5G trong thời gian sớm nhất để đáp ứng các nhu cầu về IoT

Hiến kế khắc phục tồn tại trong ứng dụng CNTT ngành Tài chính

Hiến kế khắc phục tồn tại trong ứng dụng CNTT ngành Tài chính

Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cung cấp kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi kinh tế số

Cung cấp kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi kinh tế số

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội