Thúc đẩy vai trò của các bên trong thỏa ước lao động tập thể

Thúc đẩy vai trò của các bên trong thỏa ước lao động tập thể

Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo nhóm ngành là một trong những xu hướng nhằm...