Công nghiệp 4.0 và chiến lược phát triển 'đi tắt, đón đầu' của Việt Nam

Công nghiệp 4.0 và chiến lược phát triển 'đi tắt, đón đầu' của Việt Nam

Việt Nam cần sớm triển khai xây dựng chiến lược 'đi tắt, đón đầu' để tiếp cận và ứng dụng Cách mạng Công...