Huyền thoại về Mẫu Sơn

Huyền thoại về Mẫu Sơn

Mẫu Sơn thuộc vùng núi cao của hai huyện Cao Lộc và Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với khoảng 80 ngọn núi to nhỏ...