Big data sẽ tạo bước ngoặt cho ngành bảo hiểm?

Big data sẽ tạo bước ngoặt cho ngành bảo hiểm?

Dữ liệu lớn đang thay đổi đáng kể cách thức tương tác giữa các công ty bảo hiểm với khách hàng. Tương lai...