Căn nhà thứ 2 đóng thuế 0,03% hằng năm?

Căn nhà thứ 2 đóng thuế 0,03% hằng năm?

Nhà 1 tỉ đồng có thể nộp 300.000 đồng/năm. Khó đánh thuế theo trị giá nhà. Không có thông tin để thu thuế