Thủ tục nhanh, sức ép lớn

Thủ tục nhanh, sức ép lớn

Sau 3 năm thi hành Luật Hộ tịch, TP Hà Nội đã đưa công tác đăng ký quản lý hộ tịch vào nền nếp, với giấy tờ...