Địa phương chủ động chọn thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Địa phương chủ động chọn thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ: Phấn đấu năm 2020 có 46 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ: Phấn đấu năm 2020 có 46 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới

Sự xoay chuyển thực chất

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở

Thừa Thiên- Huế công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thừa Thiên- Huế công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phấn đấu năm 2020 nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay

Phấn đấu năm 2020 nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay

Tạo động lực mới cho tăng trưởng nông nghiệp

Tạo động lực mới cho tăng trưởng nông nghiệp

Triển khai công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tam nông