Trường ĐH Hàng hải Việt Nam:Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam:Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Hàng hải II:Đổi mới đào tạo xây dựng lợi thế cạnh tranh

Trường Cao đẳng Hàng hải II:Đổi mới đào tạo xây dựng lợi thế cạnh tranh

Chiến lược biển Việt Nam: Đặt trọng tâm vào kinh tế để bứt phá

Chiến lược biển Việt Nam: Đặt trọng tâm vào kinh tế để bứt phá

Hội nghị Kinh tế Xanh bền vững 2018 với kỷ lục 18.000 đại biểu dự

Hội nghị Kinh tế Xanh bền vững 2018 với kỷ lục 18.000 đại biểu dự

Nghiêm túc thảo luận, góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Nghiêm túc thảo luận, góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Việt Nam đủ điều kiện trở thành một cường quốc biển

Việt Nam đủ điều kiện trở thành một cường quốc biển

Chuẩn bị tổng kết Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý TNMT biển

Chuẩn bị tổng kết Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý TNMT biển

Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

'Biển bạc' từ lát cắt kinh tế hàng hải

'Biển bạc' từ lát cắt kinh tế hàng hải

Xây dựng Cảnh sát Biển Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại

Xây dựng Cảnh sát Biển Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại

Phê chuẩn Hiệp định CPTPP thể hiện mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế

Phê chuẩn Hiệp định CPTPP thể hiện mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế

Nắm chắc chủ trương, bám sát cơ sở, làm tốt công tác dân vận ở vùng biển, đảo

Một số chương trình phát sóng ngày 2-11

Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Phát triển kinh tế biển

Phát triển kinh tế biển

Một số chương trình phát sóng ngày 28-10

Trà Vinh hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm về phát triển thủy sản

Trà Vinh hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh trọng điểm về phát triển thủy sản

10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam - Bài 2: Khôi phục nguồn lợi thủy sản biển

10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam - Bài 2: Khôi phục nguồn lợi thủy sản biển

10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam - Bài 1: Khai thác thế mạnh từ biển

10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam - Bài 1: Khai thác thế mạnh từ biển

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Đưa ra nhiều định hướng chiến lược

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Đưa ra nhiều định hướng chiến lược

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Quân khu 3: Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị TƯ 8 khóa XII

Quân khu 3: Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị TƯ 8 khóa XII

Nguồn lợi hải sản của Việt Nam đang suy giảm

Nguồn lợi hải sản của Việt Nam đang suy giảm

Cần tái cấu trúc cơ quan quản lý nhà nước về biển, đảo

Cần tái cấu trúc cơ quan quản lý nhà nước về biển, đảo

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII