Hekate - Trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh

Hekate - Trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Sử dụng Zalo, Chatbot tìm kiếm hoạt động du lịch

Đà Nẵng: Sử dụng Zalo, Chatbot tìm kiếm hoạt động du lịch

Đà Nẵng ứng dụng Chatbot vào du lịch

Đà Nẵng ứng dụng Chatbot vào du lịch

Đà Nẵng là một trong hai thành phố đầu tiên ASEAN đưa ứng dụng Chatbot vào du lịch

Đà Nẵng đưa ứng dụng chatbot tra cứu thông tin du lịch

Chatbot - kênh tra cứu thông tin du lịch tiện ích

Chatbot - kênh tra cứu thông tin du lịch tiện ích

Đà Nẵng: Chính thức ứng dụng Chatbot để tra cứu thông tin du lịch

Đà Nẵng: Chính thức ứng dụng Chatbot để tra cứu thông tin du lịch