'Ông Tất Thành Cang sẽ đối diện mức kỷ luật rất nặng'

'Ông Tất Thành Cang sẽ đối diện mức kỷ luật rất nặng'

Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước

Chuyển tội danh mới, Châu Việt Cường có thể đối diện hình phạt nào?

Chuyển tội danh mới, Châu Việt Cường có thể đối diện hình phạt nào?

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Trung ương

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Trung ương

Có thể xem xét biểu thuế bảo vệ môi trường

Có thể xem xét biểu thuế bảo vệ môi trường

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy

Luật Đo đạc và Bản đồ: Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 28 điều của Luật đất đai 2013

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 28 điều của Luật đất đai 2013

Thanh tra, kiểm toán không phát hiện tham nhũng có thể bị xử lý trách nhiệm

Thanh tra, kiểm toán không phát hiện tham nhũng có thể bị xử lý trách nhiệm

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc

Công khai xin lỗi và phục hồi quyền lợi đảng viên bị kỷ luật sai, kỷ luật oan

Công khai xin lỗi và phục hồi quyền lợi đảng viên bị kỷ luật sai, kỷ luật oan

Cấp huyện được quyết định thu hồi rừng

Cấp huyện được quyết định thu hồi rừng

Người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế rừng

Người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế rừng