Các hiệp định thương mại tự do sẽ tạo ra hơn 50.000 việc làm mỗi năm

Các hiệp định thương mại tự do sẽ tạo ra hơn 50.000 việc làm mỗi năm

Việt Nam thực hiện cam kết lao động trong CPTPP và EVFTA

Việt Nam thực hiện cam kết lao động trong CPTPP và EVFTA

Việt Nam thực hiện cam kết lao động trong CPTPP và EVFTA

Việt Nam thực hiện cam kết lao động trong CPTPP và EVFTA

Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tham gia CPTPP: Cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm

Tham gia CPTPP: Cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm

Cơ hội để hoàn thiện pháp luật lao động

Cơ hội để hoàn thiện pháp luật lao động

Tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế

Tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế

Đà Nẵng: Không để những 'con sâu' làm rầu ngành y tế!

Đà Nẵng: Không để những 'con sâu' làm rầu ngành y tế!