Người đại diện hợp pháp của nhà thầu là Chủ tịch hay Giám đốc?

Người đại diện hợp pháp của nhà thầu là Chủ tịch hay Giám đốc?

Nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật

Cái nhìn truy nguyên về chư thiên và linh vật Phật giáo

Cái nhìn truy nguyên về chư thiên và linh vật Phật giáo

Những hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

Những hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán?

Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Quy định về việc phân luồng trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Quy định về việc phân luồng trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương: Công bố quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương: Công bố quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cần thông thoáng, sát thực tế

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cần thông thoáng, sát thực tế

Bổ sung mới 3 trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự

Bổ sung mới 3 trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự

Quy định mới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Quy định mới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng