Việt Nam có Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật nội soi đầu tiên đạt chuẩn quốc tế

Việt Nam có Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật nội soi đầu tiên đạt chuẩn quốc tế

TT huấn luyện phẫu thuật nội soi BV ĐH Y Dược TP.HCM đạt chuẩn của ELSA

TT huấn luyện phẫu thuật nội soi BV ĐH Y Dược TP.HCM đạt chuẩn của ELSA

Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi đầu tiên của Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế

Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi đầu tiên của Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế

Việt Nam có trung tâm phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á

Việt Nam có trung tâm phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á

Việt Nam có trung tâm phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á

Việt Nam có trung tâm phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á

Việt Nam có trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á

Việt Nam có trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi đạt chuẩn châu Á

Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế

Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế