Gieo mầm thiện bằng những 'bữa cơm gia đình'

Khơi dậy phần 'người' trong mỗi phạm nhân bằng việc tạo nên môi trường sống thân thiện; gieo mầm lương thiện bằng những 'bữa cơm gia đình'.