Gieo mầm thiện bằng những 'bữa cơm gia đình'

Gieo mầm thiện bằng những 'bữa cơm gia đình'

Khơi dậy phần 'người' trong mỗi phạm nhân bằng việc tạo nên môi trường sống thân thiện; gieo mầm lương...