Người khơi mào đại chiến Pepsi - Coke

Người khơi mào đại chiến Pepsi - Coke

Hoạt động của PepsiCo dưới thời giám đốc Kendall trải qua nhiều thăng trầm với nhiều chiến dịch, thương vụ...