Công ty kiểm toán minh bạch được không?

Công ty kiểm toán minh bạch được không?

Để nâng cao chất lượng kiểm toán cho các doanh nghiệp có lợi ích công chúng, Ban soạn thảo dự án Luật Chứng...