Giá rau quả nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

Giá rau quả nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

Giá gỗ nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

Giá gỗ nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá rau quả xuất khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá rau quả xuất khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá rau quả nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá rau quả nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá rau quả nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá rau quả nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá gỗ nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá gỗ nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá rau củ nhập khẩu tuần 16 - 22/3/2018

Giá rau củ nhập khẩu tuần 16 - 22/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá rau củ nhập khẩu tuần 2 -8/2/2018

Giá rau củ nhập khẩu tuần 2 -8/2/2018