63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu

63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu

Trầm lắng bất động sản cuối năm, nhiều người chấp nhận bỏ tiền cọc

Trầm lắng bất động sản cuối năm, nhiều người chấp nhận bỏ tiền cọc

Phú Yên thu ngân sách nhà nước đạt 183% dự toán

Phú Yên thu ngân sách nhà nước đạt 183% dự toán

Phú Yên: 24 doanh nghiệp và hợp tác xã nợ thuế hơn 18,2 tỷ đồng

Phú Yên: 24 doanh nghiệp và hợp tác xã nợ thuế hơn 18,2 tỷ đồng

Ngành thuế: Triển khai hợp nhất 106 chi cục thuế thành 49 chi cục thuế khu vực

Ngành thuế: Triển khai hợp nhất 106 chi cục thuế thành 49 chi cục thuế khu vực

Tiếp tục cắt giảm 57 chi cục thuế

Tiếp tục cắt giảm 57 chi cục thuế

Phú Yên: Gần 99 tỷ đồng hoàn thuế qua phương thức điện tử