Chặng đường về đích thuận lợi của nhiều đơn vị Hải quan phía Nam

Chặng đường về đích thuận lợi của nhiều đơn vị Hải quan phía Nam

Thu thuế tại Hải quan các tỉnh ĐBSCL sẽ giảm trong những tháng cuối năm

Thu thuế tại Hải quan các tỉnh ĐBSCL sẽ giảm trong những tháng cuối năm

Tăng chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu cho 20 Cục Hải quan

Tăng chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu cho 20 Cục Hải quan

Góc nhìn từ cơ sở

Góc nhìn từ cơ sở

Hải quan Cà Mau thu ngân sách vượt chỉ tiêu gần 133%

Hải quan Cà Mau thu ngân sách vượt chỉ tiêu gần 133%

Ngành Hải quan đã cắt giảm được 209 đội, tổ

Ngành Hải quan đã cắt giảm được 209 đội, tổ

Hải quan Cà Mau: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu trên 62%

Hải quan Cà Mau: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu trên 62%

Bỏ nhiều cấp tổ, đội tại Hải quan Cà Mau và Điện Biên

Bỏ nhiều cấp tổ, đội tại Hải quan Cà Mau và Điện Biên