Quảng Sơn quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM

Quảng Sơn quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM

Là một trong 2 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Hải Hà, Quảng Sơn có 90% là đồng bào dân tộc Dao,...