Ngày càng nhiều sản phẩm dành cho trẻ em bị thu hồi

Ngày càng nhiều sản phẩm dành cho trẻ em bị thu hồi

Đình chỉ lô kem trắng da ban đêm E100 của Công ty Đại Việt Hương

Đình chỉ lô kem trắng da ban đêm E100 của Công ty Đại Việt Hương

Lưu ý khi chọn nước súc miệng cho trẻ

Lưu ý khi chọn nước súc miệng cho trẻ

Không đáp ứng yêu cầu giới hạn vi sinh vật, nước súc miệng trẻ em Smart Kids bị đình chỉ lưu hành

Không đáp ứng yêu cầu giới hạn vi sinh vật, nước súc miệng trẻ em Smart Kids bị đình chỉ lưu hành

Thu hồi nước súc miệng trẻ em vì không đạt yêu cầu vi sinh

Thu hồi nước súc miệng trẻ em vì không đạt yêu cầu vi sinh

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml

Thu hồi nước súc miệng Smart Kids 'nhiễm' vi sinh vật

Thu hồi nước súc miệng Smart Kids 'nhiễm' vi sinh vật

Thu hồi một lô nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml

Thu hồi một lô nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml

Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids

Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids

Thu hồi nước súc miệng Smart Kids 'nhiễm' vi sinh vật

Thu hồi nước súc miệng Smart Kids 'nhiễm' vi sinh vật

Thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml vì không đạt chất lượng

Thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml vì không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc nước súc miệng trẻ em Smart Kids 250 ml (Hương cam)