Bảo hiểm PVI chi hầu bao hàng trăm tỷ đồng bồi thường vụ cháy Rạng Đông?

Bảo hiểm PVI chi hầu bao hàng trăm tỷ đồng bồi thường vụ cháy Rạng Đông?

Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bồi thường ước khoảng 150 tỷ đồng

Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bồi thường ước khoảng 150 tỷ đồng

Công ty Rạng Đông được bồi thường bảo hiểm cháy nổ khoảng 150 tỷ đồng

Công ty Rạng Đông được bồi thường bảo hiểm cháy nổ khoảng 150 tỷ đồng

Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bảo hiểm là 450 tỷ đồng

Cháy nhà máy tại Rạng Đông: Số tiền bảo hiểm là 450 tỷ đồng

Bồi thường bảo hiểm tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông khoảng 150 tỷ đồng

Bồi thường bảo hiểm tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông khoảng 150 tỷ đồng