Nhiều khả năng cổ đông lớn Recollection Ple.Ltd đã 'chia tay' Gemadept

Nhiều khả năng cổ đông lớn Recollection Ple.Ltd đã 'chia tay' Gemadept

Nếu bán toàn bộ hơn 18,1 triệu cổ phiếu GMD đang nắm giữ trong những giao dịch thỏa thuận gần đây, cổ đông...