Tự hào đứng dưới cờ Đảng

Tự hào đứng dưới cờ Đảng

Trải qua 90 mùa xuân có Đảng, lớp lớp đảng viên vẫn luôn nguyện sống, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của...