Tranh chấp tại dự án The Mark: HDTC có quyền không góp vốn bằng đất

Tranh chấp tại dự án The Mark: HDTC có quyền không góp vốn bằng đất

Việc tranh chấp tại dự án The Mark có tổng mức đầu tư 79 triệu USD càng trở nên phức tạp hơn khi có sự tham...