Đã xác định được danh tính bộ hài cốt dưới hồ nước ở Hà Tĩnh

Đã xác định được danh tính bộ hài cốt dưới hồ nước ở Hà Tĩnh

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Đức Thọ

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Đức Thọ

Đi bắt cá, phát hiện hộp sọ người bên bờ lạch

Đi bắt cá, phát hiện hộp sọ người bên bờ lạch

Phát hiện hộp sọ dưới mương nước

Phát hiện hộp sọ dưới mương nước

Đi câu cá, hoảng hốt phát hiện hộp sọ người

Đi câu cá, hoảng hốt phát hiện hộp sọ người

Đi đánh cá, hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt dưới hồ nước

Đi đánh cá, hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt dưới hồ nước

Đang bắt cá, hoảng hồn phát hiện sọ người dưới nước

Đang bắt cá, hoảng hồn phát hiện sọ người dưới nước

Đi bắt cá, hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt cùng quần áo đàn ông

Đi bắt cá, hoảng hồn phát hiện bộ hài cốt cùng quần áo đàn ông

Đi đánh cá, người dân tá hỏa phát hiện sọ người đang phân hủy

Đi đánh cá, người dân tá hỏa phát hiện sọ người đang phân hủy

Hoảng hồn phát hiện hộp sọ bên bờ mương khi đi bắt cá

Hoảng hồn phát hiện hộp sọ bên bờ mương khi đi bắt cá

Phát hiện bộ hài cốt cùng bộ quần áo đàn ông dưới lạch nước

Phát hiện bộ hài cốt cùng bộ quần áo đàn ông dưới lạch nước