Hải Phòng: Hạ thủy tàu cao tốc chở khách lớn nhất Việt Nam

Hải Phòng: Hạ thủy tàu cao tốc chở khách lớn nhất Việt Nam

Hải Phòng: Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hải Phòng: Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc 2 thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân lớn nhất được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân lớn nhất được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân được đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân đóng tại Việt Nam