Hành trình xóa 'vùng lõm' về điện của Quảng Ninh

Hành trình xóa 'vùng lõm' về điện của Quảng Ninh

Là tỉnh miền núi, biển đảo có địa hình phức tạp, dân cư sống phân tán, nhưng với sự quyết tâm và cách làm...