Canada: Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau 'thoát hiểm'

Canada: Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau 'thoát hiểm'

Sự ủng hộ của NDP đối với chương trình hành động mới của chính phủ thiểu số đã giúp Ottawa tránh được kịch...