Biotechmart 2019 giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học mới nhất

Biotechmart 2019 giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học mới nhất

Tại Việt Nam, công nghệ sinh học đã trở thành giải pháp quan trọng để hiện đại hóa các công nghệ truyền...

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 10

Hàng trăm thành tựu khoa học mới nhất về công nghệ sinh học y – dược và bảo vệ môi trường ra mắt

Hàng trăm thành tựu khoa học mới nhất về công nghệ sinh học y – dược và bảo vệ môi trường ra mắt

Biotechmart 2019: Cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Biotechmart 2019: Cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Biotechmart 2019 giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học mới nhất

Biotechmart 2019 giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học mới nhất

40 đơn vị tham gia Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học

40 đơn vị tham gia Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học

Khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học

Khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học

Khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học - BioTechmart 2019

Khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học - BioTechmart 2019

Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học - Biotechmart 2019

Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học - Biotechmart 2019