Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc

Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần

Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần

Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Quản lý tốt kỷ luật là nền tảng để tiến lên hiện đại