Báo chí góp phần thay đổi nhận thức người dân

Báo chí góp phần thay đổi nhận thức người dân

Huyện Khánh Vĩnh có khoảng 38.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 76%. Với một huyện miền núi...